Gair o Groeso

Croeso!

Croeso i dudalennau gwefan Ysgol y Dderwen.

 

‘O’r fesen derwen a dyf’

 

Ein Gweledigaeth

Yn Ysgol y Dderwen, credwn yn gryf fod taith pob plentyn o fewn yr ysgol yn unigryw ac yn werthfawr a rhoddwn bwyslais ar ddarparu profiadau dysgu cyfoethog sy’n eu galluogi i gyrraedd y brig uchaf posibl-a hynny mewn awyrgylch diogel a chartrefol ei naws. Mae ein diwylliant, ein treftadaeth a’n hanes fel Cymry yn ganolog i’n cwricwlwm ac yn ysbrydoli ein disgyblion i ymfalchïo yn eu Cymreictod.

 

Ysgol Gymraeg sydd wedi ei gwreiddio yn nhref hynafol Caerfyrddin yw Ysgol y Dderwen.  Mae’n darparu addysg o ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg i dros 350 o blant gyda’r Saesneg yn cael ei chyflwyno ym mlwyddyn 3.  Golyga hyn fod yr holl ddisgyblion yn gadael yr ysgol yn hyderus ddwyieithog ac yn barod i’w trosglwyddo i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.  Mae’r ysgol yn cynnig ystod o brofiadau addysgol cyfoethog ac amrywiol ac yn paratoi’r disgyblion i fod yn ddinasyddion dwyieithog cyfrifol sy’n parchu ei gilydd, eu cyd-ddyn, eu treftadaeth a’u hamgylchfyd.

 

Estynnir croeso cynnes i chi rhieni i ymuno yn holl weithgareddau’r ysgol, ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth hapus, llwyddiannus a ffrwythlon yn ystod addysg gynradd eich plentyn.

 

 

Amcanion Cyffredinol Ysgol y Dderwen:

 

 • sicrhau  bod  pob disgybl yn gartrefol mewn awyrgylch Gymraeg a Chymreig.
 • symbylu pob disgybl i ddatblygu hyd eithaf ei allu, yn academaidd ac yn ddiwylliannol, yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn gorfforol.
 • annog  pob disgybl i feithrin a meistroli’r grefft o gyfathrebu drwy’r iaith Gymraeg yn bennaf, a Saesneg fel cyfrwng arall.
 • gwerthfawrogi gwerthoedd moesol ein cenedl a’r byd, a chreu ymwybyddiaeth o anghenion plant a phobl eraill.
 • sicrhau bod gan bob disgybl gyfraniad gwerthfawr mewn cymdeithas fyw ac iach.
 • creu ymwybyddiaeth ac awydd am ddimensiwn ysbrydol bywyd, parch at werthoedd crefyddol, a goddefgarwch at hiliau a chrefyddau eraill.
 • datblygu’r  medrau sylfaenol ym mhob agwedd ar y cwrs addysg gan gofio oed, dawn a gallu’r disgybl.
 • datblygu medrau a deallusrwydd mathemategol, gwyddonol a thechnolegol trwy brofiadau perthnasol sy’n adlewyrchu’r newidiadau o fewn ein byd.
 • datblygu hunanfynegiant trwy gerddoriaeth, meim, drama, celf ac addysg gorfforol.
 • creu ymwybyddiaeth o’r angen am lendid personol, moesgarwch a chwrteisi.
 • hybu arferion diogelwch yn yr ysgol, y cartref a’r gymdeithas.
 • creu cysylltiad agos rhwng y cartref a’r ysgol er mwyn i rieni ac athrawon weithio mewn cytgord er lles pob disgybl.
 • creu’r  fath awyrgylch a naws lle mae pawb sy’n gysylltiedig â’r ysgol yn cael boddhad.

Mr. Dylan Evans

Pennaeth

Cysylltwch â Ni